• Phân loại ngực :)))

    Con gái gầy mà ngực nhỏ là sang
    Gầy mà ngực to là học ngu
    Con gái béo mà ngực to là chân thành
    Béo mà không có ngực thì không phải con người.

    –hjhj–